Contacts


10, Shpytalna Str., Lviv
Tel./fax 032-254-61-43
067-374-64-14
Zvarych@nr-group.com.ua
Lidiya Zvarych1/25, Yanvarskiy Lane, Office 82, Kyiv
Tel. 044-280-08-33
067-404-68-45
Khilobochenko@nr-group.com.ua
Viktoriya Khilobochenko